Book is not available now. Book will available on: 28 Jun 2024

( 0 / 1 unit )

Loan Duration (day): 21
Dunia Sel

by Norhayati Daud, Alene Tawang, Siti Shamsiah Sani

Publisher - Penerbit UPSI

Category - Science

Buku ini mengandungi 9 bab yang menrangkumi asas pengetahuan dan prinsip dalam topik-topik biologi seperti organisasi fizikal dan kimia organisma hidup, struktur dan fungsi sel, metabolisme, genetik dan molekul, aspek molekul dalam perkembangan dan pembiakan, dan kejuruteraan genetik. Kandungan buku ini disusun dengan sistematik supaya lebih mudah difahami. Setiap bab dilengkapi dengan rajah, jadual dan carta alir bagi menambahkan kefahaman pelajar tentang sesuatu konsep sel Biologi. Buku ini khususnya ditulis untuk para pelajar yang mengikuti program Diploma di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Walau bagaimanapun, pelajar-pelajar pengikuti mata pelajaran Biologi pada peringkat STPM dan yang mengikuti program Matrikulasi di institusi dan pusat pengajian tinggi lain boleh juga menggunakannya sebagai bahan rujukan. Buku adalah berpandukan kepada Rancangan Instruksional Kursus SBU1013 World of Cell yang diambil oleh pelajar-pelajar mengikut program Diploma di UPSI.

Please login to borrow the book.